Cyklostezka Ostrov – Jáchymov

Cyklostezka Ostrov – Jáchymov…tak šel čas aneb „Dříve vlakem, dnes na kole“

Při projektování cyklostezky bylo konstrukčně využito původního zpevněného tělesa zaniklé železniční tratě na trase z Ostrova do Jáchymova. Tato stavba se svým umístěním, velikostí i technickým stavem tomuto účelu vlastně sama nabízela.

Pohnutá a relativně i krátká historie původní železnice ukázala, že vlakové spojení dvou míst s tak rozdílnou nadmořskou výškou je na osmikilometrové vzdálenosti problémem, jehož řešení by si i v dnešní technicky vyspělé době vyžádalo neúměrné finanční náklady. Přijměte prosím pozvání k malé exkurzi po časové ose a poznejte historii trasy, na které se právě nacházíte:

1883 Vydána předběžná koncese pro stavbu železnice v délce 8 km.

1884 Firma Schmied & Halama zpracovává první projekt, ten je pro nadměrný sklon plánované trasy na základě revizní zprávy zamítnut.

1885 Město Jáchymov na stavbě trati trvá a nechává zpracovat novou revizi.

1894 Jáchymov získává úvěr u Zemské banky na 407 tisíc zlatých, garantovaný výnosem Českého sněmu.

1895 Firma E. Gross z Vídně zpracovává realizační projekt a zahajuje přípravné práce. Součástí projektu původně nemají z důvodu úspor být mosty, lávky či tunely, což se však později ukazuje jako nereálné. Navíc je kvůli značnému převýšení trať projektována jako pouliční adhesní parní tramvaj.

1896 Zahájení stavby. Plánovány jsou zastávky Schlackenwerth (Ostrov), Schlackenwerth P. H. (Ostrov – zastávka), Unter – Brand (Dolní Žďár), Ober-Brand (Horní Žďár) a St. Joachimsthal (Jáchymov). V září se začíná razit železniční tunel v úbočí Šibeničního vrchu; skála se láme ručně, protože kvůli okolním domům nelze použít dynamit. Přesto práce pokračují z dnešního pohledu poměrně rychle a pravidelná doprava je zahájena 23. prosince, tedy necelých devět měsíců od začátku prací. Trať je se stoupáním 52,6 ‰ nejstrmější tratí na našem území a od počátku ji provázejí problémy zejména v zimních měsících, kdy je kvůli závějím téměř neprůjezdná – soupravy mnohdy čekají dlouhé hodiny na příjezd záložní lokomotivy.

1900 Zvažuje se prodloužení trati do Perninku, Božího Daru a Kovářské, projekt je ale zamítnut pro jeho technickou i finanční náročnost.

1927 Na dráhu jsou nasazeny vozy s plynovým osvětlením.

1928 Jízda je kvůli náročnosti terénu pomalá, přesto se ji zavedením motorových vozů daří zvýšit na 30 km/h.

1934 Pro nerentabilnost je zrušena osobní doprava, podána první žádost o demolici tratě.

1938 Jáchymov žádá Ministerstvo dopravy o obnovu osobní dopravy. Žádost je však zamítnuta; Jáchymov na oplátku zakazuje zastavení autobusů před Radium Palácem a ruší ve městě i všechny autobusové zastávky.

1941 Říšská dráha obnovuje osobní dopravu.

1945 Hned v květnu přebírají osvobozenou trať ČSD. V souvislosti se zahájením těžby uranu slouží trať zejména k přepravě rudy na ostrovské nádraží, odkud tato strategická surovina putuje dál na východ – do Sovětského svazu.

1957 Po ukončení těžby uranu je dráha výnosem ČNR zrušena, důvodem je i rozšiřování silnice do Ostrova. V provozu zůstává pouze úsek vlečky ze zastávky Ostrov nad Ohří do areálu Škoda v Dolním Žďáru. Cílová zastávka v Jáchymově je srovnána se zemí, v jejím místě je dnes parkově upravené prostranství.

1980 Tunel využívá Státní podnik Zelenina jako sklad zboží.

2005 Po padesáti letech od ukončení provozu je trať v terénu již jen těžce rozpoznatelná a zcela splývá s okolním lesem.

2007 Město Ostrov nechává zpracovat projekt na přeměnu nevyužívaného drážního tělesa na cyklostezku v úseku Horní Žďár – Jáchymov s plánovanou délkou 2,6 km.

2010 Města Ostrov a Jáchymov vstupují do česko–saského projektu „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa“, na základě kterého podávají žádost o dotaci z Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Dalšími partnery projektu jsou Boží Dar, Loučná pod Klínovcem, Kurort Oberwiesenthal a Sportpark Rabenberg. Cílem celého projektu je zpřístupnit a vzájemně propojit turistické i cyklistické trasy a cíle na obou stranách bývalé hranice.

2011 Projekt je vybrán k realizaci a 14. prosince je podepsána smlouva o dotaci, zajišťující všem partnerům projektu proplacení až 90% plánovaných nákladů.

2012 V dubnu jsou zahájeny stavební práce. Součástí stavby cyklostezky je i zpevnění svahů opěrnými gabiony a vybudování odpočívadel s informačními tabulemi.

2013 V září je cyklostezka Ostrov – Jáchymov úspěšně zkolaudována a předána do užívání.

(zdroj: http://cykloportal.ostrov.cz)